АВТОСТРАХУВАННЯ: КАСКО (Часть 2)

Пожежа, як правило, є страховим ризиком
Пожежа, як правило, є страховим ризиком
Пожежа, як правило, є страховим ризиком
При настанні випадку, що має ознаки страхового, під час участі в спортивних змаганнях, автошоу, страхове відшкодування не виплачується
При настанні випадку, що має ознаки страхового, під час участі в спортивних змаганнях, автошоу, страхове відшкодування не виплачується
Подання заяви на страхування не зобов'язує жодну із Сторін укладати Договір страхування
Подання заяви на страхування не зобов'язує жодну із Сторін укладати Договір страхування
Страховик сплачує страхове відшкодування тільки у розмірі прямих збитків, понесених Страхувальником при настанні страхового випадку
Страховик сплачує страхове відшкодування тільки у розмірі прямих збитків, понесених Страхувальником при настанні страхового випадку
Страховик провадить відшкодування із розрахунку дійсної вартості ТЗ за цінами і тарифами, що діяли на момент укладання Договору страхування
Страховик провадить відшкодування із розрахунку дійсної вартості ТЗ за цінами і тарифами, що діяли на момент укладання Договору страхування

Страхова сума. Страховий тариф.
Страховий платіж. Франшиза

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час  укладання  Договору страхування. Страхова сума не повинна перевищувати дійсну вартість транспортного засобу на момент укладання Договору страхування або додаткової угоди.

Дійсна вартість транспортного засобу може визначатись на підставі:
 - рахунку-фактури заводу-виробника чи офіційного дилера;
 - довідкових матеріалів для визначення ціни ТЗ, що рекомендовані "Положенням про порядок проведення судової автотоварознавчої експертизи транспортних засобів" (затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2003р. № 142/5/2092) або іншим аналогічним документом, що діяв на момент укладання Договору страхування;
 - висновку експерта-автотоварознавця щодо вартості ТЗ на момент укладання Договору страхування.
Страхова сума може бути встановлена  по  окремому  страховому  випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому. Зрозуміло, що і вартість страховки буде відповідно відрізнятися.
Страхова сума визначається окремо для ТЗ, причепу та додаткового обладнання, якщо інше не передбачене Договором страхування.

За бажанням Страхувальника транспортний засіб може бути застрахований на страхову суму, що становить частину (але не менше 50%)  його дійсної вартості. В такому разі має місце страхування в частці, а страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Страховик несе відповідальність в межах страхових сум, визначених Договором страхування. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує страхову суму за Договором страхування.

Протягом дії Договору страхування страхова сума може бути змінена за згодою сторін. Така зміна оформлюється підписанням сторонами додаткової угоди до Договору страхування.
В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою з Страховиком може збільшити розмір страхової суми в межах дійсної вартості ТЗ, уклавши додаткову угоду до Договору страхування та сплативши додатковий страховий платіж, який розраховується з урахуванням коефіцієнту короткостроковості відповідно до кількості місяців, що залишилися до кінця дії Договору страхування. При цьому неповний місяць приймається за повний.
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику страховий платіж в якості плати за страхування. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у Договорі страхування залежно від об'єкту страхування, прийнятих на страхування ризиків, страхових сум, розміру франшизи, строку страхування та інших чинників в  залежності  від конкретних умов страхування.

Розмір страхового платежу визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф.
Страховий тариф встановлюється у відсотках від страхової суми. Страхувальники згідно з укладеним Договором страхування  мають право вносити  платежі лише у грошовій одиниці України.
Договір страхування набирає чинності за умови сплати Страхувальником страхового платежу або першої його частини в строки, зазначені в Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Страховий платіж (страхова премія) може сплачуватись готівкою або шляхом безготівкових розрахунків, одноразово або частинами згідно з Договором страхування. У разі оплати Страхувальником страхового платежу (його частини) в строки, визначені Договором страхування, але не в повному розмірі, розмір матеріального збитку (витрат на відновлювальний ремонт) з урахуванням зносу зменшується пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу (його частини) до нарахованого страхового платежу (його частини).

Страхувальник втрачає право на роз-строчку сплати страхового платежу, якщо він заявив про настання страхового випадку до сплати чергового страхового платежу. У цьому випадку Страховик має право вимагати від Страхувальника достроково сплатити несплачену частину страхового платежу до дати виплати страхового відшкодування, або утримати її з суми страхового відшкодування.

Страхувальнику надається 15-денний пільговий період для сплати чергового (не першого) платежу, починаючи з дати зазначеної в Договорі страхування, як дата сплати чергового (простроченого) платежу (надалі – пільговий період). Страховик несе відповідальність у повному обсязі до закінчення пільгового періоду, за умови сплати простроченого платежу протягом пільгового періоду.

При несплаті простроченого платежу протягом пільгового періоду відповідальність Страховика за Договором страхування вважається призупиненою, починаючи з дати, зазначеної в Договорі страхування, як дата сплати чергового (простроченого) платежу. Сплачені страхові платежі Страхувальнику не повертаються.

Відповідальність Страховика за Договором страхування може бути поновлена, якщо її було зупинено внаслідок невчасної сплати Страхувальником чергової частини страхового платежу, шляхом сплати Страхувальником відповідної частини страхового платежу, обов'язкового надання ТЗ для огляду Страховику та підписання відповідного акту огляду, якщо інше не передбачене Договором страхування.
При цьому відповідальність Страховика поновлюється з 00 годин дня, наступного за днем зарахування відповідної частини страхового платежу на рахунок або внесення в касу Страховика та підписання акту огляду ТЗ, якщо інше не передбачено Договором страхування. Строк дії Договору страхування  при цьому не подовжується.

У разі страхування на строк менший ніж один рік договір вважається короткостроковим. Розрахунок страхового платежу здійснюється з урахуванням коефіцієнту короткостроковості. Договором страхування встановлюється безумовна договірна та додаткова франшизи, вид і розмір яких визначається за згодою сторін.

Порядок укладання Договору страхування

Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику документи, що підтверджують його право на володіння, користування, розпорядження ТЗ та письмову заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком. При заповненні заяви Страхувальнику необхідно відповісти на ряд запитань, на пiдставi яких  визначається розмір страхового тарифу.

Подання заяви на страхування не зобов'язує жодну зі Сторін укладати Договір страхування.
Договір страхування укладається за умови обов'язкового огляду Страховиком (його представником) ТЗ та звірки відомостей внесених в заяву з документами, наданими Страхувальником.

На підставі даних, внесених у заяву на страхування, Страховик приймає рішення про укладання Договору страхування. У разі укладання Договору страхування заява Страхувальника є невід'ємною частиною Договору. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним даних. 

Запитання Страховика, включені в заяву на страхування, разом із відповідями Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для оцінки страхового ризику. Підписана Страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, чиєю рукою або якими технічними засобами вона заповнена.

Договір страхування укладається шляхом його підписання сторонами. Факт укладання  Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.

Строк та територія дії Договору страхування.
Строк дії Договору страхування визначається за домовленістю Сторін.
Договір страхування набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня, зазначеного як дата початку строку дії Договору страхування, але не раніше 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем зарахування страхового платежу або його першої частки на рахунок Страховика, якщо інше не передбачене Договором страхування.

Дія Договору страхування закінчується о 24-й годині дня, зазначеного в Договорі страхування як день закінчення дії Договору.

Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачене Договором страхування.
Звертаємо увагу, що часто страхові компанії прописують, що дія Договору страхування не поширюється на територію будівельних майданчиків, аеропортів, морських портів, військових частин.

Дії страхувальника у разі настання страхового випадку

У разі настання передбаченої Договором страхування події, яка призвела до збитків і може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник зобов'язаний:
- вжити всіх можливих заходів щодо надання допомоги потерпілим та зменшення розміру збитків; у разі ДТП діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху;
- негайно, як тільки це стане можливе, повідомити і викликати на місце події представників компетентних офіційних органів ДАІ, МВС, МНС, відомчих аварійних служб, пожежної охорони або інших (відповідно до характеру події), дочекатися і отримати від них документи (довідку, протокол), які підтверджують факт настання, час і обставини події.

До приїзду зазначених представників не змінювати картину події, за винятком дій по спасінню людей, тварин, майна чи запобіганню надзвичайним ситуаціям. У разі неприбуття зазначених представників на місце події звернутись до територіального відділення органу, яке сповіщалося про подію, для отримання довідки, що підтверджує факт і час звернення;

- негайно, як тільки це стане можливе, повідомити Страховика та компетентні органи при виявленні пошкоджень транспортного засобу, здійснених невстановленими особами на автостоянці, в місцях паркування тощо;

- з'ясувати реєстраційні номери транспортних засобів, прізвища, адреси, телефони інших учасників події (у разі їх наявності), наявність у них полісів (договорів) страхування КАСКО та цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- повідомити Страховика про подію, яка може бути кваліфікована як страховий випадок протягом 2-3 робочих днів без врахування неробочих та святкових днів, якщо інший строк не передбачений Договором страхування. У повідомленні про настання страхового випадку повинні бути коротко описані обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер та очікуваний розмір збитку, ймовірний винуватець події).

Протягом 3-5 робочих днів з дати настання події надати Страховику або його представнику письмову заяву за формою Страховика про подію з описом обставин її настання і транспортний засіб для огляду, не проводячи робіт по зміні його стану, крім заходів, необхідних для транспортування до узгодженого зі Страховиком місця ремонту або зберігання чи запобігання.
- У разі настання події за межами України – зробити фотографії пошкоджень транспортного засобу і далі діяти згідно з інструкціями Страховика;

- цікаво, що Страховик часто визначає, що до прийняття судового рішення не визнавати свою вину у скоєнні ДТП або іншої події за участю застрахованого транспортного засобу без згоди Страховика. Не відмовлятись від майнових вимог до інших учасників події і не створювати передумов, за яких здійснення права вимоги до винних осіб стане неможливим;

- у разі викрадення транспортного засобу, причепу, їх складових або обладнання, а також у разі інших протиправних дій третіх осіб, зробити письмову заяву в територіальний орган МВС і отримати довідку;
- надати Страховику відповідні документи для встановлення причин, обставин та наслідків страхового випадку;
- письмово погодити зі Страховиком вибір ремонтного підприємства, якщо розрахунок збитку буде проводитися на підставі калькуляції цього підприємства, і якщо інше не передбачене Договором страхування. В іншому разі Страховик має право переглянути й змінити розмір страхового відшкодування на підставі середніх ринкових цін на вартість запасних частин, матеріалів та ремонтних робіт, що діяли в регіоні проведення ремонту на дату настання страхового випадку.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші дії Страхувальника при настанні страхового випадку, які не повинні суперечити законодавству України.

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку
Визнання події страховим випадком здійснюється Страховиком на підставі наступних документів, які надаються Страхувальником:

- заява про виплату страхового відшкодування встановленого зразка;
- копія постанови про порушення кримінальної справи (або довідка органів МВС про прийняття рішення по справі);
- у разі встановлення винної особи – документ органу МВС або суду, що містить відомості про винну особу;

- у разі невстановлення винної особи – копія постанови про зупинення кримінальної справи (або довідка органів МВС про прийняття рішення по справі);
- довідка ДАІ (оригінал), завірена круглою печаткою, яка містить інформацію про обставини страхового випадку, наявність (відсутність) алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння у водія, відомості про винуватця ДТП.

У випадку незаконного заволодіння ТЗ – оригінал свідоцтва про реєстрацію ТЗ та повний комплект ключів від ТЗ, крім випадків, коли вони були передані органам слідства на їх вимогу або їх надання є неможливим через об'єктивні причини (розбійний напад, пограбування тощо), про що Страхувальник повинен дати письмове пояснення.

Копії: свідоцтва про реєстрацію ТЗ;  посвідчення водія, який керував ТЗ під час настання страхового випадку; довіреності на право розпорядження або керування ТЗ (в разі потреби); подорожнього листа (для юридичних осіб); документів, що засвідчують особу – отримувача страхового відшкодування та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); договору страхування.
Підставою для визнання події страховим випадком може бути також висновки аварійного комісара, якого Страховик залучив до розслідування обставин події.

Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором страхування на підставі письмової заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.
Виплата страхового відшкодування проводиться за умов визнання події страховим випадком і визначення розміру страхового відшкодування.

Страховик сплачує страхове відшкодування тільки у розмірі прямих збитків, понесених Страхувальником при настанні страхового випадку.

Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може виходити за межі страхової суми, що обумовлена Договором страхування, і перевищувати прямі збитки понесені Страхувальником при настанні страхового випадку (тобто дійсної вартості ТЗ на момент настання страхового випадку).

Якщо виявиться, що при укладанні Договору страхування страхова сума була завищена Страхувальником, то Страховик провадитиме відшкодування із розрахунку дійсної вартості транспортного засобу за цінами і тарифами, що діяли на момент укладання Договору страхування.
Якщо виявиться, що при укладанні Договору страхування страхова сума була занижена Страхувальником, то Страховик провадитиме виплату страхового відшкодування  в межах страхової суми.

Визначення розміру збитку та розрахунок страхового відшкодування, а також вибір документів, що підтверджують розмір збитків і на підставі яких проводиться виплата страхового відшкодування, здійснюється виключно Страховиком на підставі всіх необхідних для цього документів, перелік і необхідність яких в кожному конкретному випадку визначається Страховиком. До таких документів належать:

- висновки товарознавчої або іншої експертизи, проведеної спеціалістом Страховика, аварійним комісаром, експертом;

- при відшкодуванні додаткових витрат Страхувальника, передбачених договором страхування – калькуляції, кошториси, сплачені рахунки, квитанції, чеки та інші документи (оригінали), що підтверджують витрати Страхувальника;

- на вимогу Страховика – інші документи стосовно транспортного засобу та страхового випадку, що необхідні для визначення розміру збитку та розрахунку страхового відшкодування, в тому числі документи, що підтверджують цільове використання коштів страхового відшкодування, обґрунтовують обсяг та розмір необхідних для відновлення витрат.

Документи, які подаються на виплату страхового відшкодування, повинні бути достовірні, оформлені згідно з вимогами законодавства і Страховика та засвідчені належним чином. Якщо документи, необхідні для розгляду заяви про виплату страхового відшкодування, неналежно оформлені або надані в неповному комплекті, Страховик має право відхилити заяву Страхувальника з зазначенням недоліків.

Підстави для відмови у виплаті або зменшенні розміру страхового випадку
Підставами для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
- навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Останнім часом часто трапляються ситуації, коли Страхувальник сам в себе викрадає кредитне авто по причині неможливості сплачувати кредит, а Страховик при цьому зобов'язаний сплатити повну вартість авто банку-кредитору;

- подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування, факт, або про обставини настання страхового випадку;

- особа, що керувала застрахованим ТЗ за Договором страхування, після ДТП самовільно залишила місце пригоди чи ухилилася від проведення перевірки в установленому порядку, констатуючої дію алкогольних напоїв, наркотичних чи інших токсичних речовин, чи споживала ці речовини після ДТП до відповідної констатуючої перевірки;

- здійснення Страхувальником без письмового дозволу Страховика відновлювального ремонту (або його початку) пошкодженого застрахованого транспортного засобу до його огляду Страховиком (представником Страховика) або до остаточного узгодження із Страховиком розміру страхового відшкодування та/або вартості відновлювального ремонту;

- несвоєчасне – більше 2-3 робочих днів (без врахування вихідних та святкових) з дати настання страхового випадку – повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин, якщо інший строк не передбачений Договором страхування. Робочі дні визначаються згідно законодавства України;

- ненадання Страхувальником протягом 3-5 робочих днів (без врахування вихідних та святкових днів) з дати настання страхового випадку письмового повідомлення про настання страхового випадку, за формою Страховика, без поважних на це причин;

- ненадання передбачених Договором страхування документів, що посвідчують факт настання страхового випадку, причини та розмір збитку, крім випадків, передбачених Правилами або умовами Договору страхування;

- ненадання ТЗ Страховику (його представнику) для огляду після відновлювального ремонту та документів, що підтверджують обсяг і вартість такого ремонту, звільняє Страховика від виплати страхового відшкодування по кожному наступному випадку стосовно тих деталей, робіт та матеріалів, які були задіяні в попередньому страховому випадку.

Страховик має право вимагати повернення виплаченого страхового відшкодування, якщо Страхувальник не забезпечив в межах фактичних затрат Страховика (в межах страхового відшкодування) переходу права вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, мали до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

В Договорі страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови Страховиком у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.

Отже, під автострахуванням КАСКО розуміється тільки страхування самих ТЗ і воно не включає в себе страхування відповідальності перед третіми особами, страхування водія та пасажирів, майна, що перевозиться у автомобілі.

Страхування здійснюється за тарифами, складеними з урахуванням типу ТЗ, його віку, вартості, характеру використання, стану зберігання. У цьому виді страхування беруться також до уваги стаж водія, випадки участі в ДТП, тривалість здійснення страхування та деякі інші чинники.

Головними ризиками є пошкодження, знищення, викрадення ТЗ, відшкодування збитку, зумовленого здебільшого пошкодженням або конструктивним знищенням корпусу та механізмів ТЗ, і не містить у собі страхування пасажирів, перевезеного майна, екіпажу та відповідальності перед третіми особами.

1 Комментариев

ask
22-10-2009 19:24:49

грузоперевозки по рф на сайте www.gryzoperevozki.com <a href="http://gryzoperevozki.com"> грузоперевозки по рф </a> [url=www.gryzoperevozki.com]грузоперевозки по рф [/url] http://www.gryzoperevozki.com [link=http://www.gryzoperevozki.com] грузоперевозки по рф [/link]